Algemene voorwaarden Pinterest Mastery BV

 

Artikel 1 Definities

Pinterestmastery.nl (hierna: Pinterestmastery) zijn de websites en handelsnamen van Pinterest Mastery BV, en stelt zich ten doel het aanbieden van online cursussen en andere digitale producten, een en ander in de meest ruime zin.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Pinterestmastery en Pinterestmastery de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Pinterestmastery en Klant, een en ander in meest ruime zin.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Pinterestmastery en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verschaffen van toegang tot gekochte Programma’s op het Platform, alsmede alle andere door Pinterestmastery ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Abonnement’ verstaan: een duurovereenkomst gesloten tussen Pinterestmastery en Klant, waarbij de Klant toegang verkrijgt tot een Programma voor de duur van de overeenkomst.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Websites www.Pinterestmastery.nl.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Programma’ verstaan: een online cursus van Pinterestmastery die in het kader van een Overeenkomst door Klant wordt aangeschaft.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het online platform waarop de Klant zijn aangeschafte Programma’s kan vinden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Pinterestmastery gesloten Overeenkomsten waarbij Pinterestmastery Diensten aanbiedt of producten levert. De Algemene voorwaarden zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op Abonnementen, tenzij anders bepaald in artikel 9.

Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Pinterestmastery overeengekomen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Pinterestmastery door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden producten en/of Diensten via de Website.

Als Pinterestmastery een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Pinterestmastery kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Pinterestmastery daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pinterestmastery de afwijkingen schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

Pinterestmastery zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Pinterestmastery heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Pinterestmastery de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Pinterestmastery worden doorbelast aan Klant.

De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pinterestmastery aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Pinterestmastery worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pinterestmastery zijn verstrekt, heeft Pinterestmastery het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Pinterestmastery behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren in de Programma’s of het Platform. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.

Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Pinterestmastery hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Pinterestmastery dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Het Platform

Bij het aangaan van een Overeenkomst betreffende de aankoop van een of meerdere Programma’s verkrijgt de Klant toegang tot het Platform, waarin hij de aangeschafte Programma’s aantreft. Tot de toegang tot het Platform blijft de Klant gerechtigd zo lang hij een account heeft. Het recht op toegang eindigt wanneer:

de Overeenkomst wordt ontbonden; of

de Klant wenst dat zijn e-mailadres door Pinterestmastery wordt gewist; of

Pinterestmastery het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Klant de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Klant door Pinterestmastery worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd.

Voor sommige onderdelen van de Programma’s of het Platform is een extra aankoop nodig. Indien de Klant aankopen doet binnen het Platform, wordt hiervoor een nieuwe overeenkomst aangegaan tussen hem en Pinterestmastery.

Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. Pinterestmastery is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. Pinterestmastery wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de klant en de derde.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

Pinterestmastery is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Pinterestmastery goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Pinterestmastery gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

Voorts is Pinterestmastery bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7 Annulering

Annulering is mogelijk binnen veertien (14) dagen na aankoop, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Klant niet meer dan 1 video uit het Programma heeft bekeken. Indien de Klant meer dan 1 video van het Programma bekijkt binnen deze 14 dagen, doet hij hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht op annulering.

Pinterestmastery kan daartoe controleren of Klant de video’s heeft gezien of niet. Indien uit de gegevens van Pinterestmastery blijkt dat Klant meer dan 1 video heeft gestart en gekeken, is annulering van de overeenkomst niet meer mogelijk.

Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Pinterestmastery.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

Pinterestmastery heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

Betaling geschiedt via creditcard of iDEAL via de Website. Indien de Klant met creditcard betaalt en het betaalde bedrag storneert, leidt dit tot een automatische ontbinding van de Overeenkomst en een ontzegging van de toegang tot het gekochte Programma.

In sommige gevallen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Wanneer dit een mogelijkheid is, staat dit bij de betreffende Diensten of producten aangegeven op de Website.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Pinterestmastery mede te delen.

Artikel 9 Abonnementen

Pinterestmastery biedt bij sommige producten betaling per Abonnnement aan. Klant heeft de keuze tussen een maandabonnement (met een duur van 1 maand) of indien beschikbaar een kwartaalabonnement (met een duur van 3 maanden). 

Het Abonnement wordt bij verloop van een termijn automatisch verlengd voor de duur van één termijn. 

Bij aankoop van het Abonnement geschiedt betaling direct via iDEAL of creditcard. De Klant machtigt daarbij Pinterestmastery om bij elke automatische verlenging van het Abonnement het overeengekomen bedrag af te schrijven middels een automatische doorlopende incasso.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Pinterestmastery is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

Pinterestmastery is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Pinterestmastery verleent de Klant de bevoegdheid aan Pinterestmastery om, als een door Pinterestmastery ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

Pinterestmastery is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

Pinterestmastery is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform.

Pinterestmastery is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

Pinterestmastery is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

De Klant vrijwaart Pinterestmastery voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

Indien Pinterestmastery aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Pinterestmastery met betrekking tot haar Diensten.

De aansprakelijkheid van Pinterestmastery is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Pinterestmastery niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pinterestmastery.

Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  

Artikel 11 Overmacht

Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Pinterestmastery, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van Pinterestmastery zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Pinterestmastery, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 12 Garantie 

1. Indien Klant niet tevreden is over het door hem behaalde resultaat, kan Klant tot 30 dagen
na aankoop een klacht indienen. In deze klacht dient de
Gebruiker gemotiveerd en met overlegging van bewijs aantonen dat hij geen enkel resultaat heeft behaald. Onder
geen enkel resultaat wordt verstaan: de Gebruiker heeft geen enkele sale gedaan en hij heeft geen omzet (€ 0,-
euro ) omzet behaald gedurende 30 dagen na afloop van de aankoop. 

2. Een eventuele teruggave van het abonnementsgeld wordt slechts terugbetaald indien Klant uitdrukkelijk aan al de hiernavolgende voorwaarden heeft voldaan. Pinterest Mastery BV dient op eerste verzoek
toegang te krijgen tot de door haar opgevraagde gegevens bij Klant. Indien Klant weigert toegang
te geven, of niet binnen de uiterlijke termijn van 7 werkdagen toegang verschaft of de opgevraagde gegevens
verstrekt, heeft Klant geen recht op teruggave van gelden. 

3. Indien Pinterest Mastery BV de toegang is verstrekt, dient aan de hiernavolgende eisen (volledig) te zijn voldaan:
– Klant heeft de content uit de cursus volledig doorgelopen én uit bewijsstukken blijkt dat deze content
door Klant op de juiste wijze is toegepast.
– De Gebruiker is in de eerste 30 dagen bij tenminste twee groepscoaching aanwezig geweest.
– Klant heeft minimaal 2000 euro besteedt aan marketingactiviteiten (Pinterest advertenties). 

4. Indien de klacht onvoldoende gemotiveerd is, of er naar het uitsluitende oordeel van Pinterest Mastery BV geen
redelijke grond voor de klacht bestaat, ontvangt Klant geen geld terug. Is er naar het uitsluitende oordeel
van Pinterest Mastery BV wel een gegronde klacht, ontvangt Klant binnen 10 dagen het reeds betaalde
geldbedrag terug. Pinterest Mastery heeft te allen tijde het recht om deze garantie te wijzigen, beperken en te
stoppen. 

5. In geen geval worden er door Pinterest Mastery BV resultaten beloofd, toegezegd of gegarandeerd. Elke
Klant is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de content en het eventueel te behalen resultaat. 

Artikel 13 Verbodsbepaling

Het is de Klant onder geen enkele omstandigheid toegestaan Programma’s en/of andere onderdelen van het Platform te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. 

Pinterestmastery kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.  

Artikel 15 Intellectuele eigendom

Pinterestmastery behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Pinterestmastery van gegevens. Klant zal Pinterestmastery vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan support@Pinterestmastery.nl. Pinterestmastery zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 17 Identiteit van Pinterestmastery

Pinterestmastery.nl zijn websites van Pinterest Mastery BV. Pinterest Mastery BV is bij de KvK geregistreerd onder 81637810. Pinterest Mastery BV is gevestigd aan Telderslaan 23, 3527 KD te Utrecht.

Pinterestmastery is per e-mail te bereiken via support@Pinterestmastery.nl.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Pinterestmastery en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen Pinterestmastery en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Pinterest Mastery BV | KVK: 81637810

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Door het gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken.